Biểu Đồ Ishikawa – Sự Cố Hoà Bình

  • Mục tiêu của dự án tiêu là ‘crowdsourcing’ (vận dụng tri thức của số đông) để rút ra các bài học từ sự cố Hoà Bình, và cải tiến qui trình chạy thận tại Việt Nam.
  • Phương pháp nghiên cứu crowdsourcing đã được chứng minh khắp thế giới hơn 10 năm qua, trong việc giải quyết các vấn đề lớn, đa phương diện và cần sự hợp tác của số đông mọi người trong ngành.
  • Sự thành công của dự án này là tuỳ thuộc vào phản hồi các bạn quan tâm đến vấn đề chất lượng y tế, trong và ngoài lĩnh vực chạy thận. Người biên tập chỉ đóng vai trò tổng hợp, chứ không phải là tác giả. Các giả thuyết và câu hỏi được đặt ra trong báo cáo này đến từ chia sẻ qua mạng xã hội của những chuyên gia và nhân viên y tế, trong hơn một tháng qua.
  • Tất cả các dữ kiện về sự cố Hoà Bình, được dùng trong nghiên cứu này, đều đến từ truyền thông.
  • Nghiên cứu này hiện vẫn đang trong giai đoạn cập nhật, và chưa hoàn chỉnh cho đến khi có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng. Xin vui lòng liên lạc với người biên tập tại dimitry.tran@gmail.com trước khi sử dụng hay trích dẫn.

Ishikawa Loc Than.png

19574972_10155393967400883_3621133591945652743_o.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s